Oudercommunicatie en oudercommissie

Pedagogisch medewerkers hebben dagelijks contact met ouders/verzorgers bij het halen en brengen. Voor ieder kind wordt er tot 2 jaar een boekje bijgehouden, waarin de ontwikkeling besschreven wordt, maar ook praktische informatie en grappige voorvallen. Voor een goede overdracht is het handig dat u als ouder/verzorger er ook iets inschrijft. In onderlig overleg met de ouders/verzorgers wordt afgesproken hoe vaak schrijven wenselijk is. Het boekje is niet bedoelt ter vervanging van persoonlijk contact, maar als aanvulling. Dagelijks kunnen de ouders op het dag- formulier kijken, dat op de groepen ligt, naar de bijzonderheden van het kind.

Ook wordt u één keer per jaar uitgenodigd voor een oudergesprek over de ontwikkeling en het welbevinden van uw kind. Wij organiseren één keer per jaar een ouderavond of thema- avond. Uiteraard bestaat er de mogelijkheid voor een extra gesprek indien u of de pedagogische medewerker hier behoefte aan heeft.

Verder worden ouders/verzorgers op de hoogte gehouden van organisatorische zaken zoals voorgenomen activiteiten of de introductie van nieuw personeel via het informatiebord en/of mail en/of de digitale nieuwsbrief. Jaarlijks herschrijven wij het beleid wat betreft veiligheid en gezondheid waaronder de risico inventarisatie. Op verzoek is de risico inventarisatie in te zien door de ouders/verzorgers. Tevens hebben zij inspraak in het beleid via de oudercommissie.

Oudercommissie
Volgens de Wet Kinderopvang is ieder kinderdagverblijf, dus ook de Maashoeve, verplicht een oudercommissie te hebben. De leden van deze commissie zijn ouders van kinderen die het kinderdagverblijf bezoeken en zijn voor een periode van twee jaar benoemd. Als ouder kunt u bij de OC uw vragen, opmerkingen en ideeën met betrekking tot het kinderdagverblijf kwijt. Ook kunt u als ouder, wanneer er in de OC vacatures ontstaan, zelf actief deelnemen aan de OC.

De oudercommissie bestaat uit ouders van de verschillende groepen (babygoep, peutergroep en BSO, indien zich voldoende ouders van elke groep zitting willen nemen in).

De OC heeft als doel:

  • de belangen van de kinderen en de ouder zo goed mogelijk te behartigen
  • ouders inspraak te geven over de gang van zaken en beleidsontwikkeling binnen de kinderopvang
  • te adviseren over de kwaliteit

De oudercommissie heeft in het kort de volgende taken:

  • het voeren van overleg met de onderneemster over de dagelijkse gang van zaken.
  • het organiseren van ouderavond in samenwerking met de onderneemster.
  • het zorg dragen voor goede en heldere informatieverstrekking aan ouders.
  • fungeren als aanspreekpunt voor vragen en ideeën van ouders.
  • Adviesrecht op enkele beleidsmatige onderdelen.

De oudercommissie is ook te bereiken via: oc@kinderopvangdemaashoeve.nl.