Visie

Pedagogische visie

Meer lezen…

Pedagogisch medewerkers

Meer lezen…

Pedagogisch coach / beleidsmedewerker

Meer lezen…

Pedagogische visie

De Verenigde Agrarische Kinderopvang (VAK) ondersteunt agrariers bij de uitvoering van  kinderopvang op de boerderij. Zij leveren een totale formule die is samengevat in een kwaliteitszorgsysteem (ISO9001). Dit kunt u zien als een draaiboek, bedoeld voor de medewerkers, waarin alle richtlijnen en procedures staan op pedagogisch- en organisatorisch vlak. Daarnaast is deskundigheid- bevordering voor management en pedagogisch medewerker een onderdeel van de VAK formule. Dit gebeurt door o.a. trainingen en werk- begeleiding. Het pedagogisch beleid ligt ter inzage op de kinderopvang. Kinderopvang de Maashoeve maakt gebruik van deze VAK formule.

De pedagogische visie bestaat uit vier kernwoorden en is speciaal ontwikkeld voor kinderopvang op de boerderij:

Emotionele veiligheid
We zorgen voor een warme, veilige en vertrouwde omgeving waarin uw kind kan eten, drinken, slapen, spelen en vooral lekker zichzelf kunnen “zijn”. Er is een veelzijdige binnen- en buitenruimte waar uw kind dagelijks op ontdekkingstocht kan gaan. We werken aan een sociale relatie met uw kind waar- binnen het kind zich veilig kan voelen.

Uw kind wordt met respect behandeld en voelt zich onvoorwaardelijk geaccepteerd. Wij bieden uw kind leeftijdsadequate aandacht waar nodig en geven de ruimte en vrijheid waar dat gewenst is.

Persoonlijke competentie
We gaan ervan uit dat ieder kind uniek is en het unieke persoonlijke vaardigheden ontwikkeld. Door het opdoen van kennis, passend bij de aard van uw kind en de mogelijkheden. Onder andere in de natuurlijke ruimtes/activiteiten op de boerderij waarin zij kunnen spelen, leren en leven kunnen ze zich optimaal ontwikkelen. Wij begeleiden en bieden de benodigde ondersteuning bij de activiteiten. Zo nodig proberen we uw kind te stimuleren om aan te sluiten bij een activiteit door in de nabijheid te blijven en het aanbieden van extra steun.

Sociale competentie
Meestal gaat het maken van sociaal contact tussen kinderen onderling van nature vanzelf. Als dit niet het geval is wordt contact tussen de kinderen onderling door ons gestimuleerd door het aanbieden van spelletjes, liedjes, specifieke samenspel en buitenspel. Het contact met dieren maakt dat sociale vaardigheden breed worden ontwikkeld.

Waarde en normen
Met respect omgaan met elkaar, met de kinderen, met de levende natuur en materialen staan daarbij voorop. Wij hebben hierin een belangrijke voorbeeld functie. Door positieve bevestiging van ons leert uw kind welk gedrag van henzelf acceptabel is. Uw kind wordt begeleid bij het ontwikkelen van een positieve relatie met de dieren.

Pedagogisch medewerkers

Binnen kinderopvang de Maashoeve beschikken alle pedagogisch medewerkers over de,
voor de werkzaamheden passende beroepskwalificaties, zoals in de CAO-kinderopvang is opgenomen.

Zij zijn gespecialiseerd in het verzorgen van en het werken met jonge kinderen en worden jaarlijks bijgeschoold om de pedagogische visie in de praktijk toe te passen. De Nederlandse taal is de voertaal.

Het aantal aanwezige pedagogisch medewerkers is afhankelijk van de leeftijd en het aantal aanwezige kinderen:

 • 1 pedagogisch medewerker per   3 aanwezige kinderen tot 1 jaar
 • 1 pedagogisch medewerker per   5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar
 • 1 pedagogisch medewerker per   8 aanwezige kinderen van 2 tot 4 jaar
 • 1 pedagogisch medewerker per 11 aanwezige kinderen van 4 tot 13 jaar

Bij kinderen van verschillende leeftijden in een groep wordt het rekenkundig gemiddelde genomen waarbij naar boven afgerond mag worden.

Omdat kinderopvang de Maashoeve langer dan 10 uur open is mag er drie maal per dag een uur, met minder pedagogisch medewerkers gewerkt worden, dan volgens het leidster-kindratio vereist is. Deze uren betreft alleen de tijd aan het begin, tijdens pauze en aan het einde van de dag. Tijdens deze uren is er wel een achterwacht geregeld die in geval van calamiteiten bij kan springen.

Stagebeleid
Kinderopvang de Maashoeve is een erkend leerbedrijf (Calibris), dit houdt in dat we aan bepaalde regels voldoen om een stagiaire goed te kunnen begeleiden. In het protocol stagebegeleiding staat omschreven hoe wij vorm geven aan stagebegeleiding. Een stagiaire is altijd als extra persoon op de groep. De stagiaire heeft in het begin beperkte taken, die naar mate de stage vordert uitgebreid mogen worden, altijd onder verantwoordelijkheid van de pedagogisch medewerker.

Pedagogisch coach / beleidsmedewerker

Pedagogisch coach

De pedagogisch coach is vooral bezig met de toepassing van het pedagogisch beleid in de praktijk en zorgt dat de pedagogisch medewerkers bewust bekwaam gaan handelen.

Hierbij is te denken aan:

 • (individuele) coachingsgesprekken;
 • intervisiebijeenkomsten;
 • teamcoaching;
 • VIB training;
 • coaching on the job;
 • scholing zoals bijv. babyspecialist;
 • trainen in oefensituaties (gespreksvaardigheden).

Pedagogisch beleidsmedewerker

De pedagogisch beleidsmedewerker is vooral bezig met het ontwikkelen en implementeren van pedagogisch beleid.

Hierbij is te denken aan:

 • updaten pedagogisch werkplan (jaarlijks) en bespreken hiervan met team;
 • updaten veiligheids- en gezondheidsplan (jaarlijks) en bespreken hiervan met team;
 • volgen wet- en regelgeving rondom kinderopvang;
 • vorm geven aan het kwaliteitsmanagementsysteem ISO, bv verwerken kwaliteitsregistraties;
 • verdieping pedagogische thema’s bv binnen een teamvergadering;
 • beheer en/of actualisatie kindvolgsysteem.