Pedagogisch medewerkers

Binnen kinderopvang de Maashoeve beschikken alle pedagogisch medewerkers over de,
voor de werkzaamheden passende beroepskwalificaties, zoals in de CAO-kinderopvang is opgenomen.

Zij zijn gespecialiseerd in het verzorgen van en het werken met jonge kinderen en worden jaarlijks bijgeschoold om de pedagogische visie in de praktijk toe te passen. De Nederlandse taal is de voertaal.

Het aantal aanwezige pedagogisch medewerkers is afhankelijk van de leeftijd en het aantal aanwezige kinderen:

  • 1 pedagogisch medewerker per   3 aanwezige kinderen tot 1 jaar
  • 1 pedagogisch medewerker per   5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar
  • 1 pedagogisch medewerker per   8 aanwezige kinderen van 2 tot 4 jaar
  • 1 pedagogisch medewerker per 11 aanwezige kinderen van 4 tot 13 jaar

Bij kinderen van verschillende leeftijden in een groep wordt het rekenkundig gemiddelde genomen waarbij naar boven afgerond mag worden.

Omdat kinderopvang de Maashoeve langer dan 10 uur open is mag er drie maal per dag een uur, met minder pedagogisch medewerkers gewerkt worden, dan volgens het leidster-kindratio vereist is. Deze uren betreft alleen de tijd aan het begin, tijdens pauze en aan het einde van de dag. Tijdens deze uren is er wel een achterwacht geregeld die in geval van calamiteiten bij kan springen.

Stagebeleid
Kinderopvang de Maashoeve is een erkend leerbedrijf (Calibris), dit houdt in dat we aan bepaalde regels voldoen om een stagiaire goed te kunnen begeleiden. In het protocol stagebegeleiding staat omschreven hoe wij vorm geven aan stagebegeleiding. Een stagiaire is altijd als extra persoon op de groep. De stagiaire heeft in het begin beperkte taken, die naar mate de stage vordert uitgebreid mogen worden, altijd onder verantwoordelijkheid van de pedagogisch medewerker.